St Knuts Gille i Malmö
Sigill ca. år 1300

Styrelse och stadgar

Allmänna Kapitlet är Knutsgillets årsmöte.
Medlemmarna kallas till detta 
.
 Styrelse 
 Ålderman: Kent Andersson
 Vice ålderman: Jacob Faxe
Sekreterare: Lars Berkesköld
 Skattmästare: Caroline Stolpe
 Ceremonimästare: Stefan Ersson
 Vice ceremonimästare och vice sekreterare: Henrik Berkesköld
 Budbärare/IT-ansvarig: Johan Stolpe
 Kaplan: Margaret Signäs
 Gilleskantor: Fredrik van Kesbeeck Andersson
 
Åldermän 1434-nu

 Stadgar, fastställda den 21 mars 2015:
 
§ 1. Gillets ändamål
Sankt Knuts Gille i Malmö, med säte i Malmö, är en ideell förening, som vilar på dess medeltida traditioner och stadgar.
Valspråket är ”fred och endräkt”.
Gillet har till ändamål:
– att bevara och levandehålla dess mer än 800 år gamla traditioner som ett kungligt Gille till Sankt Knuts ära
– att under värdiga och glada former samla sina Bröder och Systrar till Högtidssammankomst och andra samkväm samt genom dessa möten skapa samhörighet och kontinuitet
– att vårda Gillets uråldriga klenoder och inventarier                             
– att fungera som nätverk till nytta och glädje för Gillets medlemmar
– att förmedla kunskap om Gillets historia och dess aktiviteter. 
§ 2. Gillets symbol är den stora silverduvan från 1533 i ljusblått band.
Varje Broder eller Syster bär som tecken på sitt medlemskap en liten förgylld silverduva med ljusblå rosett.
§ 3. Gillets beslutande organ är dess Allmänna Kapitel.
§ 4. Allmänt Kapitel
Vid Allmänt Kapitel får Gillets medlemmar och gäster från andra Gillen deltaga, men endast medlemmar har rösträtt.  Närvaro genom fullmakt medges ej.
Styrelsen kallar till Allmänt kapitel. 
Kallelse med dagordning för Allmänt Kapitel och Extra Kapitel skall utgå minst tre veckor före mötet. Kapitlet skall hållas minst en gång om året.
Vid ordinarie Kapitel skall följande förekomma:
- fastställande av dagordning
- Kapitlets behöriga utlysande
- val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän
- godkännande av föregående års verksamhetsberättelse, räkenskaper och     revisionsberättelse (1/5-30/4)
- beslut om ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter 
- medlems- och andra avgifters storlek
- övriga frågor som Styrelsen eller medlemmarna överlämnat till Kapitlets avgörande
- val av ledamöter till Styrelsen samt av revisor och revisorssuppleant för en period om tre år.
 
 Allmänna Kapitlet utser Ålderman och Skattmästare.  Ledamöter i Styrelsen utses av Styrelsen. Styrelseledamot kan omväljas. Vid avgång under mandatperiod skall fyllnadsval göras på Allmänt Kapitel.
 
Stadgar eller stadgeändring beslutas på Allmänt Kapitel enligt § 8.
Beslut skall fattas med enkel majoritet. Rösträtt äger den medlem som är närvarande och har betalat medlemsavgift för innevarande år.
 
Förslag, som skall avhandlas på Allmänt Kapitel, insändes skriftligen och skall vara Sekreteraren tillhanda senast den 31 augusti eller för Extra Allmänt Kapitel minst 30 dagar i förväg.
 Extra Allmänt Kapitel kan hållas, då Styrelsen finner det påkallat eller om minst 30 medlemmar begär det.
§ 5. Styrelsen
Styrelsen svarar för Gillets organisation, förvaltar dess tillgångar och har hand om dess angelägenheter.
Styrelsen skall bestå av lägst 8 och högst 13 ledamöter. 
Den är beslutsmässig, när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har Åldermannen utslagsröst.
§ 6. Medlemskap
Var och en, hederlig och aktad person, med anknytning till Malmö och dess omnejd, med intresse för stadens historia och för Gillets verksamhet och traditioner, kan ansöka om medlemskap och bli upptagen som Broder eller Syster i Gillet.
Ansökan görs på fastställd blankett som inges till Styrelsen.  S
ökanden skall ha Broder eller Syster i Gillet som fadder.
Recipient skall före reception erlägga receptions- och medlemsavgifter, i förekommande fall även kuvertavgift till Högtidssammankomst.
Recipierade nya medlemmars namn antecknas i Gillets matrikel.
Medlem i annat Knutsgille kan genom överföring vinna inträde utan reception.
Gillet inkräver en årlig medlemsavgift.
Den som trots anmodan inte betalat denna på tre år avföres ur medlemsregistret som aktiv medlem och blir ej tillsänd kallelser och meddelanden.
Önskar man återgå som aktiv medlem, skall två årsavgifter betalas.
Medlem, som tillhört Gillet i 50 eller 25 år, är berättigad att mot avgift erhålla en dekoration som tecken på sin värdighet.
Styrelsen ges rätt att särskilt uppmärksamma den som gjort Gillet avsevärda tjänster.
Broder eller Syster, som på något sätt vanärar Gillet eller dess rykte, kan uteslutas efter beslut av Styrelsen.
§ 7. Gillets sammankomster
Högtidssammankomsten följer gammal tradition och fastlagt ceremoniel. Icke-recipierad kan deltaga efter Styrelsens beslut.
Vid andra sammankomster kan även icke-medlemmar närvara som gäster.

Inbjudan till Högtidssammankomst eller andra anordnade samkväm och utflykter meddelas på Gillets hemsida, på Knutsgillenas gemensamma hemsida och dess Kalendarium samt i inbjudan till medlem tre veckor före aktuell sammankomst.
§ 8. Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande Allmänna Kapitel.
§ 9. Upplösning
Skulle Sankt Knuts Gille i Malmö upphöra med sin verksamhet, skall detta ske efter beslut med 2/3–dels majoritet av Gillets medlemmar.  Klenoder och kedjor skall skänkas till Malmö museum, kungatavlor till Malmö stad, Knutsklockan till S:t Petri kyrka, arkivet till Stadsarkivet och eventuellt kapital till kulturellt ändamål.
Stadgar fastställda på basis av äldre stadgar 1256, 1300, 1350, 1610, 1769, tillägg :1928, 1984 och 1986.
Gillesstadgan ca. 1350,
avskrift i äldsta protokollsboken